Smith, Thomas alias Burns, Thomas 1895
SCROLL TO ZOOM